Algemene voorwaarden coachtraject 2023-2024

1. Algemeen
AHAAA groeipraktijk voor ouders en kinderen is opgericht door Tania Mulder gevestigd te Deerlijk, Molenstraat 1. AHAAA  richt zich op het van ondersteunen van kinderen in de leeftijd van 7 – 12 jaar .

2. Start, loop en beëindiging van het coachtraject.
AHAAA groeipraktijk helpt de ouder en/ of het kind een haalbaar doel te stellen voor de coaching. AHAAA groeipraktijk helpt ouder en kind werken aan het halen van dit doel. AHAAA groeipraktijk maakt een inschatting van de duur van het traject. Mocht dit gaandeweg korter of langer duren, dan wordt dit direct gecommuniceerd en worden er nieuwe afspraken gemaakt. Is het doel behaald, dan rondt AHAAA groeipraktijk het traject af en volgt er een evaluatiegesprek. In dit gesprek vragen we kind en ouder(s) aan te geven hoe het coachtraject is ervaren. Wanneer tijdens het coachtraject blijkt dat de samenwerking niet meer kloppend is dan bespreekt de kindercoach dit met de ouder(s) en kan er besloten worden het traject te stoppen. Ook ouders kunnen een traject voortijdig beëindigen. Dit te allen tijde met opgave van redenen. De kindercoach ontvangt graag schriftelijk (via de mail) de oorzaak van het stoppen van het coachtraject. 

hierna te noemen: de cliënt

3. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met AHAAA groeipraktijk en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

4. Observatie en verslag
Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door AHAAA groeipraktijk opgemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd.

5. Coaching / begeleiding kinderen tot en met 12 jaar
Voor kinderen onder de 12 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.
HAAA groeipraktijk kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

6. Vertrouwelijkheid
AHAAA groeipraktijk is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders. AHAAA groeipraktijk houdt zich vast aan de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de wet Algemene verordening gegevensbescherming.

7. Regels rond een afspraak voor kinderen
Er is een wachtruimte binnen de praktijk. De ouder dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken.

8.Verhindering
Kan de ouder en/ of het kind niet komen op een vooraf afgesproken moment moet dit op tijd worden aangegeven. Er kan dan een nieuwe afspraak worden gepland. Een afspraak afzeggen kan maximaal 24 uur van tevoren. Is er sprake van ziekte of corona gerelateerde klachten dan kan de afspraak tot 3 uur van tevoren worden afgezegd mits voorlegging van doktersattest binnen de 2 werkdagen. Kan de kindercoach de afspraak niet door laten gaan, dan wordt dit ook op tijd gecommuniceerd. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als hierboven genoemd. Wanneer er vaker dan 2 keer een gemaakte afspraak niet nagekomen wordt vervalt het aanbod voor coaching en wordt de coaching stopgezet.

Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van AHAAA groeipraktijk niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

9. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Als coach ben ik bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen
Voorts ben ik als coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar

10. Tarieven
De tarieven staan vermeld op de pagina ‘tarieven’ van de website van AHAAA groeipraktijk: www.ahaaa.be of zijn op te vragen bij AHAAA groeipraktijk. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. AHAAA groeipraktijk houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

11. Betalingsvoorwaarden
Er wordt na iedere sessie direct afgerekend, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. Dit kan per overschrijving of payconiq. Er wordt geen cash geld aanvaard.

12 Aansprakelijkheid

Het advies van AHAAA groeipraktijk is oplossings-en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. AHAAA groeipraktijk is nimmer aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de ouder(s) of kind(eren). Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van AHAAA groeipraktijk. Voor lichamelijke en psychische klachten van de cliënt; raadt AHAAA groeipraktijk aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

13. Toepassing recht en geschillen

Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan zal AHAAA groeipraktijk alles in het werk stellen om er samen met de ouder(s) uit te komen. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Belgisch recht (maatschappelijke zetel te Kortrijk) van toepassing. Wanneer dit voor één of beiden onmogelijk blijkt zullen beide partijen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen

14. Privacy.
AHAAA groeipraktijk verwijdert de opgegeven gegevens van het gezin uit het administratiesysteem na het coachtraject. Gegevens worden niet bewaard, dus mocht er een nieuw coachtraject nodig zijn dan is opnieuw aanmelden nodig.

15. Disclaimer algemene voorwaarden.
Hoewel wij voortdurend zorg en aandacht besteden aan de samenstelling van deze voorwaarden kan AHAAA groeipraktijk niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. AHAAA groeipraktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze algemene voorwaarden.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00